Informointiasiakirja

VisitKouvolan asiakasrekisteri

1. Miksi henkilötietoja kerätään ja millä perusteella?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Kouvolan kaupungin matkailutoiminto eli VisitKouvola kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-f -kohdan mukaisena henkilötietojen käsittelyperusteena on:

1 a-kohta: rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn

1 b-kohta: käsittely on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi

2. Mitä tietoja rekisterissä käsitellään?

Nimi ja sähköposti. Mikäli asiakas niin valitsee, myös postiosoite ja puhelinnumero. Yrityksien/yhdistysten yhteyshenkilöistä myös mahdollisesti Y-/rekisteritunnus ja laskutustiedot.

Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan suunnittelu-, kehittämis- ja tilastointitarpeisiin sekä asiakkaalle suunnattujen palveluiden, markkinoinnin ja viestinnän toteuttamiseen ja tuottamiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:

Tiedot eivät ole julkisia.

3. Mistä kaupunki saa käsiteltävät tiedot?

Rekisteri koostuu asiakkaalta saatavista ja kerättävistä tiedoista. Asiakas antaa tietonsa meille esimerkiksi messutapahtumassa, osallistuessaan järjestämäämme arvontaan internetsivuillamme tai tilaamalla sieltä uutiskirjeemme.

4. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja eteenpäin?

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa käyttäjätietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön velvoittamista syistä.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen suoramarkkinointiin.

5. Kuinka kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista niihin alkuperäisiin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty.

Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, anonymisoidaan tai hävitetään tietoturvallisesti.

Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan kanssa ei ole ollut aktiivisia kontakteja 3 vuoteen.

6. Kuinka tiedot suojataan?

Henkilötietoja käsittelevät tämän rekisterin toiminnasta ja palvelusta vastaavat kunnan työntekijät, jotka tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Henkilökuntaa sitoo viranhoitomääräyksessä tai työsopimuksessa määritelty vaitiolovelvollisuus. Kaikki henkilötietorekisteriä käyttävät henkilöt on koulutettu kiinnittämään huomiota tietosuojaan sekä asianmukaiseen tietojen turvaamiseen.

A. SÄHKÖISET YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT:

- Koodiviidakon uutiskirjetyökalu

- Hakosalon Yrinet3-asiakashallintajärjestelmä

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:

A. Sähköinen aineisto

Tiedot ovat salasanasuojattuja ja kryptattuja.

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

7. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Kouvolan kaupungille on ensiarvoisen tärkeää, että kaupungin järjestelmien ja henkilörekistereiden luotettavuus ja uskottavuus kyetään ylläpitämään sekä varmistamaan. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuojalainsäädäntöä, jossa keskeisimmät henkilörekistereitä ja henkilötietojen käsittelyä sääntelevät yleislait ovat Tietosuojalaki (1050/2018) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016).

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja oikeuksia kaikissa tilanteissa, sillä oikeuksien käyttämiseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään. Tarkemmat tiedot rekisteröidyn oikeuksista sekä niiden käyttämisestä löytyy osoitteesta Rekisteröidyn oikeudet - Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja henkilörekistereistä voi pyytää rekisterin yhteyshenkilöiltä tai kaupungin tietosuojavastaavalta.

Jos koet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voi asian saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät sivulta: Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot - Tietosuojavaltuutetun toimisto.

8. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Kouvolan kaupunki, konsernipalvelut, Viestintä ja VisitKouvola –yksikkö, Torikatu 10, 45100 Kouvola

Rekisterin vastuuhenkilö

Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Torikatu 10, 45100 Kouvola, puh 020 615 5295, matkailu@kouvola.fi

Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa
Matkailuneuvoja, Torikatu 10, 45100 Kouvola, puh 020 615 5295, matkailu@kouvola.fi

Tietosuojavastaava

Kouvolan kaupungin tietosuojavastaava

Osoite: Torikatu 10, PL 85, 41501 Kouvola

Puh. 020 615 3899

Sähköpostiosoite: tietosuoja@kouvola.fi